مقالات

بررسی مؤلفه های ظرفیت سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد (در سازمان های بخش دولتی شهر اصفهان)

نویسندگان:دکتر علیرضا شیروانی، آنیتا شیرانی پور

 چکیده

یک جنبه مهم شناخت سازمان، شناخت ظرفیت‌های سازمان می‌باشد، اهمیت مطالعه ظرفیت‌های سازمانی و بررسی آن برای دستیابی به اهداف سازمان ضرورت دارد. این پژهش با الهام از مدل ظرفیت‌های سازمانی به بررسی ظرفیت‌های سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر اصفهان می پردازد. هدف پژوهش سنجش میزان سه دسته ظرفیت در بین سازمان‌های مورد مطالعه و یافتن تأثیر آن بر عملکرد سازمان‌های  دولتی  و همچنین تعیین اینکه در این میان کدام یک از این ظرفیت ها رتبه بالاتری را کسب نموده اند، می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی شهر اصفهان است. که تعداد ۶۹۲۶ نفر بوده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه به تعداد ۲۳۷ نفرمشخص گردید و داده ها با استفاده از پرسشنامه گرد آوری شد. پایایی پرسشنامه ۹۱/۰ بوده است.  داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن، هتلینگ، آزمون t همبسته، t تک متغیره و مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه های ظرفیت سازمانی برعملکرد سازمان‌های دولتی تأثیر دارد و اکثریت سازمان‌های  مورد مطالعه به طور کلی از  ظرفیت‌های سازمانی پایینی برخوردار بوده اند.  همچنین میان سطوح ظرفیت‌های سه گانه در سازمان‌های بخش دولتی و میان مؤلفه های ظرفیت در سازمان‌های مورد مطالعه نیز تفاوت وجود دارد. با توجه به اینکه میزان ظرفیت ها به طورکلی در سازمان‌های مورد مطالعه پایین می‌باشد، توجه به ظرفیت ها و برقراری تعادل در مؤلفه های ظرفیت می تواند به سازمان‌ها کمک نماید تا از سطح عملکرد بالاتری برخوردار باشند.

واژه­های کلیدی: ظرفیت سازمانی، توسعه ظرفیت، ظرفیت تفکراستراتژیک، ظرفیت تغییر، ظرفیت عملیاتی، عملکردسازمان.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
موانع طراحی سازمان خلاق در سازمانهای ایرانی
نویسندگان:دکتر علیرضا شیروانی،سیمین علیپور

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت موانع طراحی وایجاد سازمان خلاق در بخش دولتی انجام گرفته است.بدین منظور میزان وجود شش فرضیه   همراستایی،فعالیتهای غیررسمی،محرکهای متنوع،فعالیتهای خودجوش،پدیده های تصادفی میمون،ارتباطات درون سازمانی،در ۱۲سازمان بخش دولتی استان اصفهان ارزیابی و اندازه گیری شد.روش انجام پژوهش توصیفی و پیمایشی و میدانی است که از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک پژوهش کاربردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به حساب می آید.جامعه آماری این تحقیق دو سطح مدیران و کارکنان ۱۲سازمان بخش دولتی استان اصفهان بر اساس آمار پرسنل سال ۱۳۸۶می باشد.ابزار اندازه گیری در این پژوهش نیز پرسشنامه می باشد.پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد،میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون tمستقل،آزمون تحلیل واریانس یک طرفه) شش فرضیه ذکر شده در بالا آزمون شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هر شش فرضیه در نظر گرفته شده درجه کم را در سازمانهای مورد پژوهش کسب کرده اند، این نتیجه به این معناست که سازمانهای مورد بحث از میزان پایینی از خلاقیت و نوآوری برخوردار هستند. البته این نتایج را می توان با رعایت جوانب به سایر سازمانها تعمیم داد.

واژه­های کلیدی: خلاقیت، بوروکراسی، سلسله مراتب، نوآوری، همراستایی، پدیده های تصادفی میمون، محرکهای متنوع، فعالیتهای خودجوش، ارتباطات درون سازمانی.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

بررسی و میزان رابطه عملکرد شعب تامین اجتماعی بر مدیریت کیفیت جامع بر اساس مدل گاروین (مطالعه موردی کلیه شعب تامین اجتماعی استان اصفهان)

نویسندگان:دکتر علیرضا شیروانی، اردشیر شیران

 چکیده

   در کشورهای صنعتی، کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای در حال گذار مسئولان و مدیران سازمان­های تامین اجتماعی برای مسائلی  نظیر بهبود مدیریت، کاهش هزینه های اجرایی وکیفیت خدمات اهمیت ویژه­ای قائل هستند. مجریان طرح­ها در جستجوی یافتن راهی جهت پاسخگویی به نیاز مردم در خصوص کیفیت بالاتر و کارایی بیشتر خدمات سیستم­های تامین اجتماعی هستند و در این رابطه با کمبود بودجه نیز مواجه می شوند. تغییرات سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندهای اجرایی کار و مولفه­های سنجش عملکرد (شاخص ها، معیارها) از جمله عوامل موثر بر دستیابی به خدمات با کیفیت مورد نیاز بیمه شدگان و افزایش بهره­وری در سازمان­ها می­باشند .

این مقاله با هدف بررسی میزان رابطه عملکرد شعب تامین اجتماعی استان اصفهان و تاثیر ان بر مدیریت کیفیت جامع براساس مدل گاروین انجام شده، بدین منظور با استفاده از نمرات عملکرد شعب تامین اجتماعی از طرفی و تنظیم و توزیع پرسشنامه بر اساس شاخص­های مدل گاروین در واحدهای ارائه خدمات شعب تامین اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت. روش انجام این پژوهش توصیفی – همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی به حساب می­آید. جامعه آماری پژوهش مورد نظر را بیمه شدگان تامین اجتماعی استان اصفهان که تعداد انها ۷۳۵۴۹۹نفر است تشکیل داده است. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش مراجعه به اسناد و مدارک و پرسشنامه بوده که پس از جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین، انحراف معیار ) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون  چندگانه و آزمون t  مستقل، تحلیل واریانس و آزمون  L-s-d  ( مورد بررسی قرار گرفت.

 ده فرضیه به بوته آزمون نهاده شد، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده­ها نشان می­دهد که بین عملکرد شعب تامین اجتماعی و مدیریت کیفیت جامع رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد،بدین معنی که هرچه عملکرد در واحدهای ارائه خدمات افزون و کیفی­تر انجام گیرد میزان رضایتمندی بیمه شدگان نیز افزایش می یابد. نتایج حاصل از تحقیق در ابعاد جمعیت شناختی سن، جنس ومدرک تحصیلی نشان داد که بین سرعت ارائه خدمات، قانونمندی، میزان اطلاع رسانی وزیبایی محیط  از نظر ارباب رجوع برحسب گروه سنی تفاوت وجود دارد

واژه های کلیدی: عملکرد، ارزیابی عملکرد، مدیریت کیفیت جامع، شاخص های کیفیت، مهندسی مجدد

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

بررسی عوامل روانشناختی در تصمیم­گیری استراتژیک مدیران ارشد بخش دولتی بر اساس سبک شناختی یونگ

(مطالعه موردی سازمان های بخش دولتی استان اصفهان)

نویسندگان:دکتر علیرضا شیروانی، زهرا مردانی

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه بین شیوه شناختی با تصمیم گیری استراتژیک در مدیران ارشد بخش دولتی استان اصفهان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است؛ جامعه آماری آن شامل ۲۰۸نفر از مدیران ارشد بخش دولتی می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری ،متناسب با حجم جامعه  تعداد ۷۴نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ۲ پرسشنامه استفاده شده،پرسشنامه اولی بمنظور شناسایی سبک شناختی مدیران ارشد و دومی به  شناسایی ماهیت تصمیم گیری استراتژیک مدیران ارشد می پردازد. آزمودنی های این تحقیق مدیرانی با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده اند .نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات که با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون یک طرفه و مانوا انجام پذیرفت،نشان داد که بین شیوه شناختی مدیران و تصمیم گیری استراتژیک آنها رابطه معناداری وجود دارد .بین شیوه شناختی حسی ـ منطقی و شهودی ـ عاطفی با تصمیم گیری استراتژیک رابطه معناداری وجودی دارد ولی بین شیوه شناختی حسی ـ عاطفی و شهودی ـ منطقی با تصمیم گیری استراتژیک رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های کلیدی: سبک شناختی، سبک شناختی یونگ، تصمیم گیری استراتژیک، شیوه شناختی حسی – منطقی، حسی – عاطفی ،شهودی – منطقی، شهودی – عاطفی

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

بررسی موانع استقرار سازمان­های مبتنی بر توانمندی و  ارائه راه کارهایی برای ایجاد آن

نویسندگان:دکتر علیرضا شیروانی، پرستو احمدی

چکیده

عدم استفاده‌ی صحیح و مناسب از منابع فکری، توانایی‌های ذهنی و ظرفیت‌های بالقوه منابع انسانی امروزه یکی از چالش برانگیزترین معضلات گریبان‌گیر سازمان‌های حاضر به ویژه مدیران  و رهبران آن‌ها می‌باشد. اگر چه، سال‌های متمادی توانمندسازی کارکنان و استقرار سازمان‌های مبتنی بر توانمندی توسط صاحب نظران مدیریت به عنوان یک راهبرد موثر در جهت بهبود عملکرد ،بهسازی و توسعه‌ی منابع انسانی معرفی شده اما در مسیر استقرار آن سازمان‌ها با موانع و مشکلات عظیمی مواجه هستند.مقاله پژوهشی حاضر به بررسی موانع استقرار سازمان‌های مبتنی بر توانمندی و ارائه راه کارهایی برای ایجاد آن می‌پردازد. هدف از این مقاله شناسایی موانع موجود در راه توانمند ساختن سازمان‌ها و هم چنین اولویت‌بندی این موانع و تاثیر و اهمیت هر دسته از این موانع در سازمان‌های بخش دولتی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی کارکنان و مدیران سازمان‌های بخش دولتی شهر شهرکرد می باشد که بالغ بر ۱۷۸۹۶ نفر می‌باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد که از دو پرسشنامه یکی برای کارکنان که بر اساس نظر آنان درباره موانع توانمندسازی در سازمان مورد  ارزیابی قرار‌گرفته و یکی برای مدیران که به منظور سنجش دیدگاه مدیران بر اساس دو انگاشت سنتی و مبتنی بر هوشمندی مورد ارزیابی قرار‌گرفت.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به پرسشنامه کارکنان نشان می دهد که بیشتر  افراد جامعه آماری معتقدند که نظام گزینش منابع انسانی و نظام مدیریت کارکرد و نظام گسترش حرفه‌ای در سازمان‌های بخش دولتی، هیچ کدام بر پایه توانمندی‌ها ایجاد نشده‌است و هم چنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به پرسشنامه مدیران نیز حاکی از حاکم بودن خرد سنتی در دیدگاه مدیران با میانگین نمره ۱۷/۳ می باشد و در بررسی ارتباط بین نمره مدیران و نظرات کارکنان نتایج نشان می‌دهد که بین دیدگاه مدیران و نظر کارکنانشان ارتباط معنی داری وجود‌ندارد.

واژه­های کلیدی: مدیریت منابع‌انسانی، توانمندسازی، نظام گزینش منابع انسانی، نظام گسترش حرفه‌ای، نظام مدیریت کارکرد

 1. بابک امینی
  ۱۶ دی ۱۳۹۲ در ۱۸:۰۸ | #1

  با سلام و احترام
  پیرو نظر حضرتعالی در خصوص انجام تحقیق میدانی با موضوع بررسی ظرفیت سازمانی در گروه انتخاب خواهشمند است مقاله مربوطه را برای اینجانب ایمیل فرمایید . با تشکر ارادتمند امینی

  • admin
   ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ در ۰۹:۵۴ | #2

   سلام، با شماره ۹-۶۲۹۴۱۴۸-۰۳۱۱ تماس بگیرید

 2. آزاده
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ در ۲۰:۵۷ | #3

  با سلام. من درحال نگارش پایان نامه ارشد مدیریت مالی هستم و به بخشی از این مقاله احتیاج دارم (جدول تعداد کارکنان بخش دولتی استان اصفهان). خواهشمندم درصورت امکان این مقاله را برایم ایمیل فرمایید. متشکرم

 3. آزاده
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ در ۲۰:۵۹ | #4

  منظورم مقاله ی بررسی مولفه های ظرفیت سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانهای بخش دولتی شهر اصفهان هست

 4. سارا سادات
  ۱۳ مهر ۱۳۹۳ در ۱۸:۱۳ | #5

  با سلام در صورت امکان می خواهم در مورد فرمول تعیین تعداد نمونه جمعیت آماری و فورمولتان بیشتر بدانم

  • admin
   ۲۰ مهر ۱۳۹۳ در ۱۰:۰۷ | #6

   باید متناسب با حجم جامعه حجم نمونه آماری محاسبه شود. موفق باشید

 1. بدون بازتاب